Meniu

#rcaieftin  gratuit la tine  #acasa !

INFORMARE CO BROKERAJ

AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL colaboreaza pentru obtinerea ofertelor de prima si distribuirea produselor de asigurare ale societatii ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., catre clientii AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL (Broker B), cu OXYGEN EXPRESS BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE SRL (Broker A), care are incheiat contractul de intermediere cu compania de asigurare. In realizarea mandatului de brokeraj, catre clientii sai, Brokerul B informeaza in prealabil incheierii contractului de asigurare potentialii clienti, asupra colaborarii cu Brokerul A. Distribuirea contractelor de asigurare emise de societatea de asigurare ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., prin co-brokeraj, se realizeaza doar daca clientii au fost de acord.
  AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE (Broker B) se ocupa de efectuarea urmatoarelor servicii:
 1. oferirea de consultanță în asigurări;
 2. propunerea de contracte de asigurare, cu scopul urmăririi interesului clientului;
 3. desfășurarea de acțiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor de asigurare;
 4. acordarea de asistență pentru administrarea contractelor inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri;
 5. incasarea primelor de asigurare de la client
 6. gestionarea produselor de asigurare in relatia cu clientul
  OXYGEN EXPRESS BROKER DE ASIGURARE (Broker A) se ocupa de efectuarea urmatoarelor servicii:
 1. obtinerea pretului prin web service sau din portalul Asiguratorului
 2. gestionarea produselor de asigurare in relatia cu Asiguratorul
 3. achitarea primelor de asigurare catre Asigurator si verificarea contractelor emise
  PRINCIPII SI INFORMATI GENERALE
 1. Brokerul B reprezinta Mandantul si ii ofera acestuia consultanță pe baza unei analize imparțiale și personalizata.
 2. Litigiile dintre Brokeri şi Mandant pot fi soluţionate pe cale amiabila potrivit procedurilor interne ale acestora sau prin proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor.
 3. Brokerii sunt autorizati de A.S.F. si sunt inregistrati in Registrul intermediarilor principali, care poate fi consultat pe pagina de internet www.asfromania.ro.
 4. Brokerul A are acordul asiguratorului de a emite note de acoperire/contracte de asigurare/reasigurare și/sau poate colecta prime de asigurare/reasigurare în numele societăților de asigurare/ reasigurare, în baza imputernicirii primite din partea acestora. Brokerul A autorizeaza Brokerul B sa colecteze prime de asigurare/reasigurare în numele societăților de asigurare/ reasigurare, în baza imputernicirii primite din partea acestora.
 5. Brokerii răspund în solidar pentru eventuale prejudicii cauzate MANDANTULUI.
  DREPTURI SI OBLIGATII COMUNE BROKER A SI BROKER B:
 1. sa respecte in integralitate prevederile Legii Nr. 236/ 2018 si normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara in aplicarea acesteia;
 2. sa reprezinte interesele clientului, sau potentialului client, respectiv asigurat sau potentialului asigurat in relatia cu Societatile de asigurari, in baza mandatului de brokeraj acordat de client, sau potentialul client, respectiv asigurat sau potential asigurat, in vederea identificarii ofertei(lor) de asigurare, care corespund cel mai bine cerintelor, nevoilor si necesitatilor acestuia;
 3. sa procedeze la recomandarea ofertei(lor) sau solutiei(lor) optime de asigurare rezultata(te) din analiza comparativa, atât din punct de vedere al acoperirii riscurilor (conditii de asigurare) cât si din punct de vedere al costurilor de achizitie (prime de asigurare), potrivit nevoilor si necesitatilor, raspunzând prompt oricaror solicitari ale clientului, sau potentialului client, respectiv asigurat sau potentialului asigurat, in legatura cu ofertele de asigurare propuse, respectiv selectate;
 4. ca acțiunile efectuate de fiecare Parte, in vederea realizarii obiectivului prezentului Contract vor fi menționate expres în mandatul de brokeraj iar în cazul în care acțiunile sunt realizate în comun, răspunderea juridică a partilor este solidară;
  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BROKERULUI A (BROKER):
 1. Brokerul are dreptul sa stabileasca formele de asigurare ce pot fi incheiate de catre Co-broker.
 2. Brokerul se obliga sa procedeze la intermedierea contractelor de asigurare pentru Societatea de asigurare selectata, raspunzând prompt oricaror solicitari in acest sens din partea Co-brokerului, sau ale clientului, sau potentialului client, respectiv asigurat sau potentialului asigurat, in legatura cu ofertele de asigurare propuse, respectiv selectate.
 3. Brokerul se obliga sa gestioneze contractele de asigurare distribuite in baza prezentului Contract, in relatia cu Societatea de asigurare.
 4. Brokerul are dreptul sa incaseze direct de la asiguratii din portofolilul Co-brokerului primele sau ratele de prima de asigurare scadente si neincasate de catre Co-broker.
 5. Brokerul are dreptul sa retina din comisionul cuvenit Co-brokerului sumele datorate de acesta cu titlu de despagubiri ori penalitati sau pentru regularizarea unor comisioane acordate anterior pentru contracte de asigurare anulate ori reziliate sau pentru care s-au restituit prime/rate de prime de asigurare.
 6. Brokerul se obliga sa protejeze interesele Co-brokerului in activitatea pe care acesta o desfasoara in baza prezentului Contract.
 7. Brokerul se obliga sa plateasca comisionul convenit Co-Brokerului potrivit comisioanelor prevazute si detaliate in actele aditionale la prezentul Contract, si/sau conform cu actele aditionale in care se stipuleaza alte forme de remuneratie/comisionare/bonusare.
 8. Brokerul are dreptul sa verifice, sa analizeze si sa evalueze situatia financiara a Co-brokerului pentru anul financiar anterior incheiat si declarat la autoritatile competente. In cazul in care situatia financiara nu este conforma, Brokerul poate retrage acordul Co-brokerului de a colecta in numerar sau in conturile proprii primele de asigurare de la asigurati. Verificarea, analizarea si evaluarea se vor face in conformitate cu normele Societatilor de asigurare.
 9. Brokerul are dreptul sa solicite Co-brokerului, sa primeasca, sa analizeze si sa evalueze, orice document prevazut in Legea Nr. 236/ 2018 si in normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara in aplicarea acesteia. Verificarea, analizarea si evaluarea se vor face in conformitate cu normele Societatilor de asigurare.
  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BROKERULUI B (CO BROKER):
 1. Co-brokerul se obliga sa procedeze la recomandarea ofertei(lor) sau solutiei(lor) optime de asigurare rezultata(te) din analiza comparativa, atât din punct de vedere al acoperirii riscurilor (conditii de asigurare) cât si din punct de vedere al costurilor de achizitie (prime de asigurare), potrivit nevoilor si necesitatilor acestuia, raspunzând prompt oricaror solicitari ale clientului, sau potentialului client, respectiv asigurat sau potentialului asigurat, in legatura cu ofertele de asigurare propuse, respetiv selectate.
 2. Co-brokerul se obliga să aducă la cunoștința clientului, sau potentialului client, respectiv asigurat sau potentialului asigurat faptul că se află într-o relație de colaborare cu Brokerul.
 3. Co-brokerul se obliga sa gestioneze si sa administreze, pe toata perioada de valabilitate contractele de asigurare distribuite in baza prezentului Contract, in relatia cu clientul, respectiv asiguratul, informând periodic clientul, respectiv asiguratul despre scadenta ratelor de prima de asigurare, precum si in ceea ce priveste reinnoirea acestora.
 4. Co-brokerul se obliga sa respecte prevederile din Legea Nr. 236/ 2018 si Normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara in aplicarea acesteia, termenii si conditiile contractelor de asigurare, tarifele de prima practicate de Societatile de asigurare, daca este cazul, si orice instructiuni comunicate de Broker si sa se conformeze cu exactitate acestora.
 5. Co-brokerul se obliga sa prezinte clientului, sau potentialului client, respectiv asiguratului sau potentialului asigurat toate informatiile despre contractele de asigurare pe care le propune acestora, in conformitate Legea Nr. 236/ 2018 si Normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara in aplicarea acesteia.
 6. Co-brokerul va desfăşura activitatea de distribuţie în condiţiile asigurării unui tratament corect al clienţilor, respectării cerinţelor legale privind distribuţia de asigurări şi reasigurări şi evitării practicilor incorecte, neloiale, frauduloase sau abuzive.
 7. Co-brokerul va avea un comportament corect, onest şi profesionist, astfel încât să corespundă cel mai bine intereselor clienţilor şi potenţialilor clienţi şi nu va recurge la practici înşelătoare sau amăgitoare.
 8. Co-brokerul va lua întotdeauna în considerare interesele clienţilor, oferind soluţii adecvate nevoilor lor, cu evitarea conflictelor de interese; în cazul identificării unor conflicte de interese, acestea sunt gestionate corespunzător, în aşa fel încât drepturile clienţilor să fie întotdeauna protejate.
 9. În ceea ce priveşte propunerea de produse şi servicii, personalul de vânzare al Co-brokerului va prezenta clienţilor informaţii complete, oportune, corecte, obiective şi reale privind produsul de asigurare propus, pentru a permite clienţilor să ia o decizie în cunoştinţă de cauză.
 10. In cadrul asistentei postvânzare pentru clienţi, Co-brokerul se va asigura că interesele, drepturile şi nevoile acestora sunt luate în considerare pe tot parcursul ciclului de viaţă al produsului până la finalizarea relaţiilor contractuale, prin:
  monitorizarea produselor de asigurare, atât în scopul remedierii eventualelor aspecte care afectează interesele clienţilor, cât şi în scopul îmbunătăţirii produselor de asigurare distribuite;
  informarea clienţilor cu privire la contractele de asigurare aflate în derulare, atât în mod regulat, cât şi ad-hoc, atunci când apar evenimente semnificative cu privire la acestea;
 11. Co-brokerul se obliga sa respecte politicile şi/sau procedurile interne instituite şi aplicate de catre Societatile de asigurare prin care se detaliază aspectele privind conduita adecvată a societăţii în relaţia cu clienţii efectuata prin intermediari, de la data aducerii acestora la cunostinta lor, odata ce au fost insusite de catre el si/sau de catre Broker.
 12. Co-brokerul se obliga sa efectueze pe proprie raspundere inspectiile de risc, evaluarile si verificarile cerute de activitatea de subscriere a contractelor de asigurare date in competenta sa, inainte de a incheia polita de asigurare.
 13. Co-brokerul se obliga sa ia masuri pentru completarea corecta a contractelor de asigurare si semnarea declaratiilor de asigurare (cereri chestionar sau altele similare) de catre clienti, respectiv asigurati/contractanti. In cazul unor erori sau informatii incomplete in contractele/politele de asigurare si documentele aferente, Co-brokerul se obliga sa le completeze sau sa modifice, dupa caz, in mod corespunzator in termen de 5 zile calendaristice de la solicitarea Brokerului.
 14. Sa calculeze corect primele de asigurare si sa le incaseze de la clienti, respectiv asigurati/contractanti (integral/in rate, conform instructiunilor societatilor de asigurare sau ale OEB BROKER) atat la incheierea contractului de asigurare, cat si la termenele stabilite in aceste contracte, dupa caz.
 15. Sa nu incaseze prime sau rate de prima de asigurare sau alte sume care nu sunt prevazute in conditiile de asigurare sau in tariful de prime si/sau instructiunile puse la dispozitie de Broker.
 16. Co-brokerul se obliga sa nu incaseze prime de asigurare/rate de prima partiale sau dupa trecerea scadentei termenului de plata sau termenului de gratie aferent scadentei respective, daca este cazul, fara acordul scris si prealabil al Brokerului.
  In cazul nerespectarii acestor dispozitii, Co-brokerul va suporta, la cererea Brokerului, contravaloarea despagubirilor platite de Broker in cazul producerii evenimentului asigurat si orice alte prejudicii produse acestuia in legatura cu contractul(le) de asigurare respectiv(e).
 17. Co-brokerul se obliga sa puna la dispozitia Brokerului cu maxima celeritate, in termen de cel mult 48 de ore de la instiintarea sa in acest sens, orice document ori informatie relevanta ce are legatura cu prezentul Contract incheiat intre parti si cu activitatile desfasurate in baza acestuia.

Sc Aust Insurance Broker de Asigurare Srl este autorizata si inregistrata la ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) cu numarul RBK-515.

Va multumim pentru ca ati ales serviciul:

Pentru orice informatii va rugam sa ne contactati
 • 0372.100.100
 • 0731.551.552

RCA ieftin, asigurari RCA online, cel mai ieftin RCA, asigurare RCA